Provozní řád ústavního GMO/BSL pracoviště 2. kategorie
 
Preambule
 1. Regulovaný přístup – nutno se registrovat
 2. Pro získání čipu a školení kontaktujte P. Šeba (sebo@biomed.cas.cz)
 3. Vyžaduje se přísné dodržování Provozního řádu a vedení evidence přístupů a prováděných činností v Provozním deníku nedodržování pravidel a jednání, které by omezovalo v práci ostatní uživatele, bude postiženo zamezením přístupu neukázněnému jedinci (blokací čipu)
 4. Jde o prostory s podtlakovou vzduchotechnikou -50 Pa – je nutné za sebou zavírat dveře a dodržovat čistotu – místnost je na vstupu i výstupu chráněna HEPA filtry – v případě výpadku proudu se potrubí uzavře klapkami.
 
pravidla provozu
 
 1. Rezervace pracovního času v GMO laboratoři 2. kategorie je nutno provést předem na adrese: http://l125lsx.mbu.cas.cz/calendar/
 2. Před vstupem do GMO zkontrolovat, že je zapnutý kamerový systémnutné pro bezpečnost práce a přehled o situaci uvnitř – osoby bez přístupového čipu mohou zvně komunikovat s pracovníky interphonem a případně přivolat pomoc oprávněných uživatelů, záchranky, hasičů a pod.
 3. Při vstupu do GMO prostor se každý uživatel zapíše do Provozního deníku a vyplní stručný popis prováděné činnosti, včetně uvedení přesné identifikace použitých organismů a plasmidů (rezistence) a charakteristiky činnosti. Po ukončení práce doplní způsob likvidace odpadu:
  1. Příklad 1: kultivace 5 L E. coli BL21(LambdaDE3)/pT7CACT1 (ApR, TcR), zpracování biomasy, extrakt zamražen, supernatant autoklávován.
  2. Příklad 2: 2 x 50 ml suspenze Neisseria meningitidis MC 58 O/N, gentamicin killing assay na infikovaných monocytech J774A.1, Pevný odpad chemicky inaktivován (SAVO) a autoklávován.
  3.  Příklad 3: Pasážování buněk nebo bakteriálních kmenů – odpad autoklávován.
  4. Příklad 4: Izolace leukocytů z lidské krve – 16 krevních vaků – chemicky inaktivován – poté odpad autoklávován.
 4. Před zahájením práce zapnout vzduchotechniku a přívod plynu – Zmáčknout označené vypínače na stěně vlevo ve vstupní přetlakové místnosti - jinak není možné pustit přívod plynu a místnost není větraná. (Pozn. po skončení práce a vypnutí má vzduchotechnika doběh 10 min na vyčištění prostor a v případě výpadku proudu se potrubí uzavřou klapkami na náhradní bateriový zdroj.)
 5. Při postupu do dalších prostor nesmí dojít k otevření obou dveří najednou (houká siréna) - aby mohla klimatizace správně pracovat, dovírat dveře.
 6. !!! Nic nevylévat do výlevky !!!ta je určena pouze k likvidaci případných havárií (v případě rozlití kultur k omývání chemicky dekontaminovaných předmětů) a neústí do kanálu, nýbrž do jímky vybavené čidly dosažení kritické hladiny. V případě použití výlevky je nutné obsah jímky chemicky inaktivovat 2 h (SAVO – 1:100) a poté teprve přečerpat do odpadu. Shnilé kultivační médium v jímce nekonečně páchne... Inaktivaci obsahu jímky a její sanitaci smí provádět pouze vyškolená pověřená osoba.
 7. Používání vnitřních zařízení:
 8. Všechny misky uložené v inkubátoru musí být označeny jménem majitele a popisem obsahu (zda se jedná o buněčné linie – a jaké – zda o infikované buněčné linie, bakterie a pod.).
 9. Horní police inkubátoru jsou vyhrazeny pro buněčné linie, spodní pro bakterie. Je třeba pracovat mimořádně sterilně a čistě, každá laboratoř zodpovídá za vyškolení svého pracovníka pro práci v této laboratoři. Dohled nad čistotou práce a popravu špindírů vykoná osobně P. Šebo...
 10. Oční sprcha a tělová sprcha v přístupové komoře jsou určeny k použití  pouze v případě havárie především sprcha je vysoce účinné zařízení chrlící velké spousty studené vody přímo na podlahu a stěny místnosti. Voda stéká do jímky, kde se musí chemicky inaktivovat.
 11. Prostupový autokláv smí obsluhovat pouze specielně zaškolené osoby!!  Slouží k autoklávování médií a nástrojů (otevírání ze vstupní přetlakové místnosti) a k inaktivaci odpadů (otevírání z vnitřní podtlakové místnosti).
 12. ! Zbytečně nesahat na páku dveří autoklávu uvnitř GMO ! - za žádných okolností se nedají otevřít oboje dveře najednou – jištěno. Pootočení páky v podtlakové/ přetlakové místnosti brání otevření dveří z přetlakové/ podtlakové místnosti.
 13. Při odchodu z GMO prostor: